Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Reial Decret 1317/2001, de 30 de novembre, pel qual es desenvolupa l’article 81 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, en matèria de prestació de serveis de seguretat, per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, en les comunicacions a través de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, amb les Administracions públiques.

Reial Decret 1317/2001, de 30 de novembre, pel qual es desenvolupa l’article 81 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, en matèria de prestació de serveis de seguretat, per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, en les comunicacions a través de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, amb les Administracions públiques.

Reial Decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas natural. (Text consolidat)

Ordre EHA/339/2007, de 16 de febrer, per la qual es desenvolupen determinats preceptes de la normativa reguladora de les assegurances privades.

Ordre EHA/339/2007, de 16 de febrer, per la qual es desenvolupen determinats preceptes de la normativa reguladora de les assegurances privades.

Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües (versió consolidada).

Reial decret 37/2001, de 19 de gener, pel qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per danys previstes a la Llei de navegació aèria.

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (versió consolidada)

Reial decret 1507/2000, d’1 de setembre, pel qual s’actualitzen els catàlegs de productes i serveis d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat i de béns de naturalesa duradora, als efectes d’allò disposat, respectivament, en els articles 2, apartats 2 i 11, apartats 2 o 5, de la Llei general per la defensa dels consumidors i usuaris i normes concordants (versió consolidada)

Ordre de 21 de febrer de 2000 per la qual s’aprova el Reglament d’acreditació de prestadors de serveis de certificació i de certificació de determinats productes de signatura electrònica.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012